SALGS- OG LEVERINGBETINGELSER VEDR. PROGRAMMER

Microcom-Programmer: Microcom's egne programprodukter, f.eks. websystemer, detailsystemer, dos-jobs m.m., er helt igennem standardprodukter, dvs. systemerne er helt igennem et standardiseret færdigt produkt, der sælges med de egenskaber og faciliteter, som på leveringstidspunktet er indbygget i systemet og som kunder er blevet bekendtgjort med ved demonstrationer, beskrivelser m.m.

Ønsker/aftaler om andre muligheder, som kunden ønsker indlagt i systemet eller anser for aftalt, skal være anført separat i denne aftale eller i et separat dokument, hvortil denne aftale henviser.

ANDRE PROGRAMMER: Microcom yder ingen form for garanti for fejl eller mangler i de underliggende styresystemer, som typisk vil være Microsoft Windows 2000, Microsoft Server System 2003, eller i andre af Microcom leverede fremmede programmer, som f.eks. ASPmail, ASPhttp, ASPupload, ASPimage, Internetprogrammer, Backup-programmer.

Ved fremmede programmer forstås alle programmer og rutiner, der ikke er fremstillet af Microcom.

Styresystemer og fremmede programmer leveres som de er og forefindes, og eventuelle fejl eller mangler er Microcom uvedkommende.

Microcom indestår for, at de programmer og rutiner der er omfattet af aftalen, kan startes og afvikles på aftalt leveringstidspunkt. Microcom har intet ansvar for og yder ingen garanti for samarbejdspartnere i tilfælde af nedbrud, betalingsstandsning, fejlvedligeholdelse m.m.

Såfremt systemerne ikke fungerer tilfredsstillende efter at kunden selv har foretaget en efterfølgende installation, vil hjælp fra Microcom til genetablering af systemer ske for kundens regning. Såfremt systemerne ikke fungerer tilfredsstillende efter at Microcom har foretaget efterfølgende installation eller vedligeholdelse af systemet vil kunden ikke blive pålagt regning for udbedring af problemer, fejl eller mangler.

Såfremt kunden har direkte adgang til dataene ved vores samarbejdspartnere via f.eks. ftp, hvor kunden ændrer eller sletter data ved fejl, kan en genskabelse af dataene ske mod betaling fra backup.

EasyMarketing.dk - SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. GENSTANDE FOR LEVERING.

Leveringen omfatter et gyldigt unikt Brugerlogin til EasyMarketing.dk, der skal anvendes til erhvervsformål. Kunden erklærer ved sin underskrift på aftalen at være gjort bekendt med det/de købte system/systemers indhold gennem beskrivelser, manualer eller andet anført i aftalen, at være gjort bekendt med, at kunden for egen regning skal stille personale til rådighed for den evt. aftalte oplæring, igangsætning og løbende drift af systemet.

2. PRISER.

De i denne aftale anførte priser er de på aftaletidspunktet gældende. I tilfælde af prisforhøjelser inden leveringen, kan kunden uden varsel opsige denne aftale i sin helhed eller for programmets vedkommende, for hvilke prisen er blevet forhøjet.

3. BETALINGSBETINGELSER.

Købesummens forfaldstidspunkt beregnes i sin helhed ud fra leveringsdagen. Enhver form for skatter og afgifter, der i henhold til lovgivningen eller i henhold til denne kontrakt skal betales af kunden til Microcom, forfalder ligeledes på leveringsdagen. Såfremt der i denne kontrakt er indeholdt aftale om instruktion og oplæring, der tidsmæssigt strækker sig ud over leveringsdagen, forfalder betalingen herfor ligeledes på leveringsdagen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Er betaling ikke sket rettidigt, er Microcom berettiget til rentetilskrivning med 1.75 % pr. påbegyndt måned, ligesom Microcom kan vælge at betragte aftalen som misligholdt, hvilket berettiger Microcom til at ophæve aftalen i sin helhed og kræve sig skadesløsholdt for ethvert tab, som følge af misligholdelse.

4. EJENDOMSRETTEN

Ejendomsretten til programmellet forbliver hos Microcom eller dennes leverandør, idet det alene er brugsretten, der indgås aftale om.

Programmellet må ifølge lov om ophavsret ikke under nogen form videresælges eller kopieres, ej heller til anvendelse indenfor samme firma/institution. Programmellet må, i tilfælde af Microcoms konkurs eller ophør, videreudvikles af kunden på egen regning og risiko. Dette gælder dog ikke hvis ejendomsretten overdrages/sælges af Microcom til 3. part bestemt af Microcom. I dette tilfælde tilhører ejendomsretten nu 3. part.

5. LEVERINGSDAGEN.

Ved leveringsdagen forstås for systemets vedkommende, den dag systemet er funktionsklar ved vores samarbejdspartner. Kunden underrettes om eventuelle forsinkelser, men kan ikke gøre erstatningsansvar gældende uanset forsinkelsens årsag. Har levering ikke fundet sted senest 1 måned efter det i aftalen fastsatte sidste tidspunkt for levering, kan kunden ophæve aftalen i sin helhed.

Såfremt kunden vælger at udsætte leveringen til et senere tidspunkt end aftalt, eller såfremt der ikke er aftalt nogen form for levering, anses afleveringstidspunktet for leveringsdagen. Levering, installation og startundervisning (hvis denne var aftalt til at skulle afholdes den pågældende dag) anses hermed for fuldført. Evt. efterfølgende levering m.m. betales efter regning.

6. FORCE MAJEURE.

Microcom er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller lignende forårsaget af hændelser som strejker, lockout, brand, regeringsbeslutninger eller øvrige forhold, der ligger uden for Microcom`s kontrol og derfor betragtes som force majeure.

7. RISIKO.

Risikoen for en hændelig undergang eller beskadigelse af programmel bæres af Microcom indtil leveringsdagen. Fra og med leveringsdagen bæres risikoen af kunden.

8. KONSULENTBISTAND - TAVSHEDSPLIGT.

Yderligere konsulentbistand, som ikke er indeholdt i denne kontrakt, aftales særskilt og betaling sker efter regning. Microcom har pålagt sit personale at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alt, hvad der under deres arbejde for kunden kan komme til deres kendskab. Dette gælder også efter en eventuel fratræden.

9. GARANTIBESTEMMELSER.

Microcom garanterer, at programmer leveret fra Microcom er i funktionsdygtig stand. Microcom yder derfor minimum 90 dages ombytningsret på defekte moduler, at regne fra leveringsdagen. Garantien omfatter ikke fejl/mangler i design uarbejdet af Microcom eller samarbejdspartnere.

10. SERVICEABONNEMENT.

Der kan tegnes separat hotlineservice, og kan opnås på 66 15 46 00 alle hverdage 8.30 - 16.00.

11. REKLAMATIONER.

Kunden skal straks efter leveringen undersøge, hvorvidt det leverede fungerer, og eventuel reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt straks efter at disse er eller burde være opdaget, dog senest 14 dage efter leveringsdagen.

12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER.

(Se endvidere licensbetingelser) Dette afsnit fastlægger Microcom`s maksimale ansvar og de retskrav, kunden kan gøre gældende i anledning af Microcom`s eventuelle misligholdelse af nærværende aftale. Såfremt Microcom er erstatningspligtig, gælder dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar med de efterfølgende begrænsninger.

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan kunden forlange:

  • at Microcom udbedrer manglen eller om fornødent foretager udskiftning. 
  • at Microcom betaler skadeserstatning i henhold til de nedenfor anførte regler, såfremt det er praktisk umuligt for Microcom at udbedre manglen eller foretage udskiftning.
  • at Microcom, ved anden form for eventuel misligholdelse af nærværende kontrakt fra Microcom`s side, alene er pligtig til at betale skadeserstatning i henhold til nedenfor anførte regler.

Microcom`s erstatningspligt omfatter kun den direkte skade, som kunden måtte lide som følge af misligholdelsen, og er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, betaling for overarbejde eller tab af forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af tredjemand mod kunden, selvom Microcom er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader, driftstab eller krav.

Microcom kan heller ikke være ansvarlig for nogen skade, som skyldes, at kunden har undladt at opfylde sin forpligtelse.

Omfanget af Microcom`s erstatningspligt er beløbsmæssigt begrænset, således at erstatningsbeløbet aldrig kan overstige købesummen for det programmel, misligholdelsen vedrører. Udover hvad der således er nævnt i nærværende afsnit, kan kunden ikke rejse noget krav som følge af misligholdelse af nærværende aftale, og kan således heller ikke kræve hel eller delvis ophævelse af kontrakten, forholdsmæssigt afslag eller andet i henhold til købeloven.

13. FORÆLDELSE.

Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende aftale, kan rejses af nogen af parterne mere end 2 år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller, i tilfælde af manglende betaling, mere end 2 år efter datoen for sidste rettidige betaling.

14. VOLDGIFT.

Enhver uenighed, der måtte opstå i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Odense og begge parter kan til enhver vælge afgørelse ved retten i Odense i stedet for voldgift.

Såfremt begge parter er helt enige kan uenigheden afgøres endeligt og bindende for begge parter af en voldgiftsret, bestående af 3 voldgiftsmænd. Hver part udpeger en voldgiftsmand. Disse 2 voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand. Kan enighed om valg af opmand ikke opnås, vælges denne af præsidenten for Østre Landsret. Voldgiftsretten bestemmer selv de nærmere regler for sagens behandling og er bemyndiget til i forbindelse med voldgiftsafgørelsen at fordele de med voldgiftssagens behandling forbundne omkostninger, herunder pålægge den ene part at bære samtlige omkostninger.

Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende for begge parter. Alle uoverensstemmelser i anledning af nærværende aftale afgøres efter Dansk ret.

15. GENERELT.

Nærværende aftale med evt. tillæg udgør den fulde aftale mellem parterne og træder i stedet for alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler og al anden kommunikation, der er udvekslet mellem parterne i tilknytning til de produkter, der er omfattet af nærværende aftale.

Vedhæftede ”Licensbetingelser” samt ”Bilag 1 til EasyMarketing Salgs- og leveringsbetingelser” er en integreret del af denne aftale, og kunden bekræfter med sin underskrift at have læst og være indforstået med betingelserne heri. Såfremt der er aftalt instruktion i et Microcom-system på leveringsdagen eller umiddelbart i forbindelse hermed, gælder der følgende: Instruktionen skal ikke opfattes som en komplet undervisning, der gør brugeren i stand til at betjene/udnytte systemet fuldt ud. Instruktionen har til formål at indføre brugeren i de mest nødvendige rutiner, således at systemet kan benyttes i daglig brug (gælder specielt Microcom-kassesystem). Yderligere indsigt i systemet kræver selvstudium eller yderligere køb af instruktion/undervisning.


LICENSAFTALE VEDRØRENDE MICROCOM -PROGRAMMEL
(Odense, d. 30. januar 2006)


Gennemlæsning og accept af denne aftale er en betingelse for at anvende ALLE MICROCOM-PROGRAMMER.

IBRUGTAGNING OG BENYTTELSE AF ALLE MICROCOM-PROGRAMMER ER SAMTIDIGT ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF DENNE AFTALE.

Anvenderen af et Microcom-System kaldes i det følgende brugeren.

 

Ophavsretten til programmerne tilhører Microcom, som giver brugeren licens til at udnytte disse på de vilkår, der er angivet nedenfor.

Brugsretten til programmerne kan ikke overdrages eller sælges.

Ophavsretten til programmerne omfatter alle de teknikker, algoritmer og processer, der er indeholdt i programmerne. Programmerne er copyright-beskyttet efter loven om ophavsret. Brugeren eller andre må ikke kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre programmerne.

Enhver handling fra brugerens side, der strider mod Microcom's ophavsret er ansvarspådragende.

Ophavsretten omfatter endvidere evt. tilhørende manualer.

Licensretten er kun gældende til anvendelse på www.EasyMarketing.dk. Anden eller yderligere anvendelse kan kun ske efter skriftlig aftale med Microcom på de af Microcom i denne nye aftale gældende vilkår.

Programmerne er leveret fra Microcom's side med de funktioner som fremgår af programmet eller de foreliggende specifikationer for programmet.

Programmerne gives i licens, således som de er og forefindes uden nogen form for garanti. Microcom er forpligtet til, i en periode af 12 måneder fra leveringsdatoen, at udbedre væsentlige funktionsfejl i programmerne, efter at disse er skriftligt dokumenterede fra brugerens side, men Microcom yder ingen garanti for, at driften af programmet vil være uden afbrydelser og fejlfri, samt at alle programfejl vil blive rettet. Udbedringen gælder ikke fejl, som skyldes fejl i det/de underliggende programmeringssprog, operativ-system eller maskinellet.

Korrektion af programfejl, der af Microcom anses for væsentlige, foretages af Microcom hurtigst muligt, dvs. så hurtigt som Microcom's ressourcer og evt. ydre forhold tillader det. Korrektionen vil ske senest i en af 2 efterfølgende releases af programmet. Korrektion af programfejl, der af Microcom anses for mindre væsentlige, foretages ved lejlighed, dvs. med rimelige passende intervaller.

Korrektion af fejl foretages ved at Microcom opdaterer programmel.

Brugeren er selv ansvarlig for anvendelse af programmerne og det heraf producerede resultat.

Microcom skal under ingen omstændigheder - herunder uagtsomhed - være ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder tab af forventet profit, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmerne, uanset om Microcom har været adviseret herom.

Microcom's ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde - uanset om uagtsomhed kan tillægges Microcom - overskride et beløb svarende til licensafgiften, brugeren har betalt i henhold til den licensaftale, som danner grundlag for ansvaret.

Denne aftale forpligter ikke Microcom til at yde service eller opdateringer af programmerne. Opdateringer vil kunne tilbydes mod betaling af en af Microcom fastsat ombytningspris.

Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale er brugeren erstatningsansvarlig overfor Microcom, ligesom Microcom vil være berettiget til uden varsel og uden erstatningsbetaling at ophæve denne aftale, og i forbindelse hermed kræve de leverede produkter returneret.

Brugeren erklærer med sin anvendelse af programmet at have accepteret denne aftale i sin helhed. Brugeren kvitterer samtidig for modtagelsen af programmerne.

Bilag 1 til EasyMarketing Salgs- og leveringsbetingelser

Denne ordrebekræftelse er kun gældende ved levering af Microcom EasyMarketing.

EasyMarketing programmel er beregnet til marketing via SMS udsendelser.

Prisen for de leverede programmer betales gennem en månedlig ydelse, som ved aftalens indgåelse er kr. 99,- pr. måned.

Angående de af kundens afsendte SMS: Prisen pr. afsendt SMS er ved aftalens indgåelse: 0,55 kr.
Kunden skal betale for alle afsendte SMS beskeder (bl.a. også beskeder som, af forskellige årsager, ikke når frem til den påtænkte modtager).

Det udleverede BrugerID og den dertil tilhørende adgangskode er personligt og må ikke udleveres til 3. mand.

Såfremt BrugerID og den dertil tilhørende adgangskode bortkommer eller 3. mand kommer i besiddelse af dette skal der hurtigst tages kontakt til Microcom ApS.

Kunde hæfter for alt forbrug for det udleverede BrugerID og den dertil tilhørende adgangskode.

Ovennævnte priser er excl. moms og andre offentlige afgifter.

Lejeprisen faktureres hvert kvartal forud for 3 måneder.

Betaling og fakturering af SMS forbruget aftales individuelt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved for sen betaling beregnes månedlig rente efter Microcom's til enhver tid gældende sats.

I tilfælde af manglende betaling/for sen betaling kan Microcom ophæve aftalen i overensstemmelse med bestemmelser i EasyMarketing SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, pkt. 3.

Priserne kan ændres pr. kvartal af Microcom. Såfremt ændringen i opadgående retning overstiger den tilsvarende stigning i pristallet, kan kunden opsige aftalen med 1 måneders varsel.


Microcom ApS • Klokkestøbervej 25 • 5230 Odense M
Tlf. 66 15 46 00 • Fax. 65 93 20 55 • E-Mail mail@microcom.dk